نوآوری؛ کلید پیشگامی و سرآمدی در صنعت بیمه

علی اکبر خانجانی شاید بهتر است در همین ابتدای سخن، بر این نکته مهم تاکید شود که یکی از اصلی ترین اهداف و بلکه هدف اصلی شرکت های بیمه گر افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه است. در سایه افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه و ارائه طیف متنوعی از خدمات بیمه ای است که [...]