توسعه صنعت بیمه ارتباط مستقیمی با وضعیت توسعه کشور دارد

علی اکبر خانجانی عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در دیدار با کارشناسان و اهالی رسانه توسعه صنعت بیمه را هم راستا با وضعیت توسعه کشور دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در این دیدار که با هدف افزایش تعاملات چند جانبه و هماهنگی در [...]