مراسم معارفه سرپرست جدید مالی شرکت

از آنجائیکه بخش مالی بعنوان یکی از ارکان مهم و حساس شرکتها و سازمان ها محسوب می گردد و مدیریت این واحد مسئولیت خطیری را به لحاظ دقت عمل در بخش هزینه ها و رعایت الگوی صحیح  مالی برعهده دارد جلسه ای با حضور آقایان دکتر پوریوسفی [...]