بخشودگی جریمه قانون بیمه اجباری شخص ثالث

در اجرای بند (1-7) ماده 7 صورتجلسه شماره 614 مورخ 10/2/1396 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق تامین خسارتهای بدنی و نظر به موافقت رئیس محترم مجمع عمومی صندوق با درخواست بیمه مرکزی ج.ا.ا مبنی بر بخشودگی جریمه بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث [...]