حمایت از فعالیت های فرهنگی و ورزشی خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران

مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف تاکید کرد: حمایت از فعالیت های فرهنگی و ورزشی خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان ضمن تشکر از دست اندرکاران المپیاد ورزشی کارکنان بانک رفاه کارگران، توجه به فعالیت های فرهنگی- ورزشی را رسالت این کارگزاری دانسته و بر حمایت از [...]