حضورشرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی Iran Health 2019 “ایران هلث” (تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاهی)

شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف در راستای اهداف و برنامه های مورد نظر و با هدف تحقق سند چشم انداز و جهت توسعه بازار و نیز بهره گیری از فرصت پیش آمده برای معرفی شرکت، در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی Iran Health 2019 "ایران هلث" (تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاهی) به عنوان [...]