بازرس قانونی عملکرد مالی شرکت را “مطلوب ” ارزیابی کرد.
بازرس قانونی شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 19/12/1398 که در محل شرکت برگزار شد عملکرد مالی شرکت را “مطلوب” ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف ، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت ضمن ارائه گزارش خود ، عملکرد یکساله مالی و جریان های نقدی آن را از تمام جنبه های با اهمیت طبق اسانداردهای حسابداری “مطلوب “ارزیابی کرد .
در ادامه گزارش هیات مدیره به مجمع و فعالیت های شرکت در تمامی حوزه های عملکردی به تفکیک رشته های بیمه ای ، شرکت های بیمه گر ، صف و ستاد بانک بر اساس سند استراتژیک و استراتژی های ترسیم شده توسط مدیر عامل ارائه و سپس عملکرد مالی شرکت ( سود و زیان ) در سال 1398مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
مجمع عمومی عادی سالانه به اتفاق آرا با تصویب تراز نامه شرکت و صورت سود و زیان منتهی به سال مزبور ، حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت را انتخاب و اهداف ، استراتژی ها و برنامه های سال 1399 را تایید نمود.