معاونین و مدیران

سیدمسعود کاظمیمدیریت حراست
عشرت السادات رأفتمدیریت مالی
نسیم معتمدنیامعاونت توسعه بازار