معاونین و مدیران

سیدمسعود کاظمیمدیریت حراست
سیدمحمد حسن سیدنورمعاون مالی و اداری
مهیار جواهردشتیمعاون فنی
نسیم معتمدنیامعاونت توسعه بازار
علیرضا موحدمعاون مدیر اداری و پشتیبانی