شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
 شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
 شرکت خدمات گستر رفاه پردیس
شرکت خدمات گستر رفاه پردیس
 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
 شرکت آینده سازان رفاه پردیس
شرکت آینده سازان رفاه پردیس
 شرکت صرافی بانک رفاه کارگران
شرکت صرافی بانک رفاه کارگران
 شرکت داده پردازی ایران
شرکت داده پردازی ایران
توسعه تجارت رفاه پردیس
توسعه تجارت رفاه پردیس
 شرکت بازرگانی رفاه پردیس
شرکت بازرگانی رفاه پردیس
 شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان
شرکت تعاونی مصرف کارکنان
 شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا)
شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا)