اعضای هیأت مدیره

علی اکبر خانجانی رئیس هیأت مدیره
مهیار جواهردشتینایب رئیس هیأت مدیره
سیدمحمد حسن سیدنورعضو هیأت مدیره