شرکت توسعه سرمایه رفاه پردیس
شرکت آینده سازان رفاه پردیس
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران
شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس