خدمات ویژه برای مشتریان

  • مشاوره رایگان جهت خرید بیمه نامه و بررسی ریسک های بیمه پذیرمترتب بر کاروکسب مشتریان محترم
  • اخذ بهترین نرخ وشرایط با حق انتخاب بیمه گر توسط مشتریان محترم
  • ارائه خدمات بیمه ای در محل به مشتریان محترم
  • تحویل بیمه نامه و کارشناسی و بازدید اولیه از خودرو در محل مورد درخواست بیمه گذار
  • بیمه درمان تکمیلی با نرخ وشرایط ویژه
  • فرجه پرداخت حق بیمه برای مشتریان حقوقی
  • دارای قدرت چانی زنی جهت اخذ بهترین نرخ وشرایط برای مشتریان محترم