در اجرای بند (1-7) ماده 7 صورتجلسه شماره 614 مورخ 10/2/1396 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق تامین خسارتهای بدنی و نظر به موافقت رئیس محترم مجمع عمومی صندوق با درخواست بیمه مرکزی ج.ا.ا مبنی بر بخشودگی جریمه بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی مشمول بخشودگی مبلغ جریمه خواهد شد.
شایان ذکر است تمامی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه در صورتی که از تاریخ 98/11/1 لغایت 98/11/30(صرفا جهت بیمه نامه های صادره با تاریخ اعتبار یکساله )اقدام به خرید بیمه نامه نمایند مشمول بخشودگی صد در صدی جرائم بیمه نامه شخص ثالث خواهند بود.